Warunki udziału

I. Podstawy umowy

1. Informacje ogólne

Wystawca akceptuje w sposób prawnie wiążący wszystkie warunki udziału w Targach Studiów i Kształcenia Zawodowego (nazwa skrócona SAM) w 2020 r. poprzez złożenie zgłoszenia do udziału w tym wydarzeniu. Warunki udziału stanowią w swej całości podstawę prawną udziału w wydarzeniu oraz udostępnienia powierzchni wystawowych przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V., jeżeli strony umowy nie ustaliły inaczej.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28.08.2020 r.

2. Wydarzenie, organizator, osoba do kontaktu

Targi Studiów i Kształcenia Zawodowego 2020 w Schwedt
b) Organizator i podmiot odpowiedzialny finansowo:
Stowarzyszenie junge wirtschaft schwedt e.V.
Berliner Straße 8
16303 Schwedt/Oder
Przewodniczący zarządu: Hagen Gohlke
zastępca: Charles Dreydorff

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Internet: www.go-sam.de

Opiekun projektu Teatr Uckermärkischen Bühnen Schwedt:
Pani Kant - (Tel.: 03332 538289)


3. Miejsce targów, czas trwania, godziny otwarcia

a) miejsce targów:

Teatr Uckermärkische Bühnen Schwedt, Berliner Str. 46 16303 Schwedt

b) czas trwania, godziny otwarcia

Godziny na montaż stoiska:
od czwartku, 10 września 2020, godz. 11:00

Godziny otwarcia:

Piątek, 11 września 2020, godz. 9:00 do 13:00
Sobota, 12 września 2020, godz. 10:00 do 13:00
Wystawcy i ich pracownicy mogą wejść na teren obiektu i do pomieszczeń tragów godzinę przed rozpoczęciem targów SAM. Najpóźniej trzy godziny po zakończeniu targów należy opuścić obiekt.
Czas na demontaż stoiska:
od zakończenia targów w dniu 12 września 2020, godz. 13 do 16

II. Opłaty za stoisko

Dla targów SAM 2020 ustalono poniższe cenny netto za stanowisko: ceny są uzależnione od powierzchni wystawienniczej.
małe stanowisko: ok. 3m szerokości i ok. 1,50m głębokości 200,00 € plus VAT
duże stanowisko: ok. 6m szerokości i ok. 1,50m głębokości 400,00 € plus VAT

III. Zakres świadczonych usług

Wraz z zawarciem umowy wystawca zamawia w ramach ustalonych opłat za stanowisko powierzchnię wystawienniczą na terenie tragów w teatrze Uckermärkische Bühnen Schwedt.

Zakres usług składa się z następujących komponentów:
1) powierzchnia stanowiska o wielkości potwierdzonej w otrzymanym od nas dopuszczeniu do udziału
2) stoły, krzesła w zależności od potrzeby, prąd, wi-fi na żądanie

4) Działania marketingowe

Stowarzyszenie junge wirtschaft schwedt e.V. reklamuje wydarzenie lokalnie poprzez ogłoszenia w gazecie, plakaty i stałe powierzchnie reklamowe, a także międzynarodowo poprzez stronę internetową.

5) Strona internetowa

Dane adresowe przedsiębiorstwa oraz dane stoiska targowego wystawcy zostaną opublikowane online na stronie www.go-sam.de.
IV. Warunki płatności - ogólnie

1) Warunki ogólne
Rachunek za uczestnictwo zostanie doręczony do wystawcy po dopuszczeniu wystawcy do udziału. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie, najpóźniej jednak 14 dni po otrzymaniu rachunku. Późniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione. Wszystkie rachunki wystawione przez SAM muszą zostać zapłacone do dnia wskazanego w punkcie V nr 6. Rachunki za pozostałe usługi lub dostawy, które zamawiane były osobno, należy zapłacić zgodnie z terminem umieszczonym na rachunku, tj. z reguły przed rozpoczęciem wydarzenia, najpóźniej jednak po terminie wykonania/dostawy. Jeżeli rachunki zostaną przesłane na polecenie wystawcy osobie trzeciej, wówczas wystawca pozostaje w dalszym ciągu dłużnikiem. Wpłat należy dokonywać z podaniem numeru rachunku oraz dopiskiem "SAM 2020" na konto bankowe podane na rachunku.
Wszystkie rachunki, które nie zostały zapłacone w ciągu 30 dni od wystawienia, należy oprocentować stawką 8 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej; dodatkowo za każde upomnienie naliczana będzie opłata w wysokości 5,00 €. W przypadku niedotrzymania terminów płatności przez wystawcę (także jeśli powierzchnia została opłacona nie w pełnej kwocie) SAM może wypowiedzieć przyznaną już powierzchnię i rozporządzać nią w inny sposób.
W odniesieniu do zwrotu kosztów stosuje się punkt V nr 10 "Przedterminowe zakończenie umowy". W zamian za niespełnione zobowiązania stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. może zatrzymać przywiezione wyposażenie stoiska targowego i przedmioty targowe wystawcy zgodnie z prawem zastawu. § 562a zdanie 2 kodeksu cywilnego BGB nie znajduje zastosowania, chyba że zabezpieczenie jest wystarczające. SAM może, o ile płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, sprzedać bezpośrednio zatrzymane przedmioty po pisemnym zawiadomieniu. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. odpowiada za uszkodzenie i/albo utratę zastawu tylko przy działaniu umyślnym albo rażącym niedbalstwie.
W przypadku konieczności zmiany rachunku na innego zleceniodawcę albo zmiany adresu naliczona zostanie opłata w wysokości 20,00 €.

V. Ogólne warunki umowy

1) Zawarcie umowy
Rezerwacji stoiska targowego dokonuje się poprzez nadesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych oraz zaakceptowaniu niniejszych warunków udziału, obowiązującego cennika i pozostałych warunków.
Formularz musi być wypełniony w całości. Zgłoszenie może zostać dokonane tylko poprzez stronę internetową www.go-sam.de. Zgłoszenia elektroniczne są wiążące tylko wtedy, gdy są opatrzone imieniem i nazwiskiem zgłaszającego oraz ważnym podpisem. Złożone zgłoszenie jest wiążące niezależnie od tego, czy zostało zaakceptowane i potwierdzone przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. Wraz z potwierdzeniem zlecenia, które jest dokonywane przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. z reguły najpóźniej 14 dni po wpłynięciu zgłoszenia, zawarta zostaje umowa targowa pomiędzy wystawcą i stowarzyszeniem junge Wirtschaft Schwedt e.V. Jeżeli treść potwierdzenia odbiega od treści zgłoszenia, wówczas podstawą zawartej umowy jest potwierdzenie przyjęcia zlecenia, chyba że wystawca złoży reklamację w terminie dwóch tygodni. Przydział innego stoiska targowego oraz nieuwzględnienie specjalnych życzeń i innych próśb nie upoważnia do reklamacji.
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest upoważnione do unieważnienia zawartej na drodze potwierdzenia umowy oraz wydanego dopuszczenia do udziału, jeżeli zostało one wydane na podstawie nieprawdziwych przesłanek lub informacji albo gdy warunki wydania tego dopuszczenia nie będą spełnione w okresie późniejszym.
Zgłoszenie można przysyłać do 14.08.2020. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie zostaną umieszczone na liście oczekującej, o ile liczba chętnych wystawców będzie przewyższała liczbę stoisk.

2) Warunki dopuszczenia do udziału
Targi Studiów i Kształcenia Zawodowego są skierowane w pierwszym rzędzie do zakładów w regionie Uckermark, które realizują kształcenie zawodowe. Co do zasady dopuszczeni zostaną tylko wystawcy, których usługi są zgodne z profilem targów oraz którzy spełniają warunki, o których mowa w pkt. 1. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. podejmie decyzję o dopuszczeniu wystawcy do udziału w oparciu o porównanie, czy jego program wystawienniczy pasuje do wykazu towarów targów. Produkty, które nie są zgodne z wykazem towarów wydarzenia, nie mogą zostać wystawione, chyba że są one bezwzględnie konieczne do prezentacji lub funkcjonowania własnego obiektu wystawienniczego. Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do dopuszczenia do udziału, chyba że prawo takie wynika z ustawy.
Wystawcy, którzy nie wypełnili swych zobowiązań finansowych wobec stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. lub naruszyli warunki udziału, regulamin techniczny, ogólny regulamin działalności i dostaw, regulamin budynku lub przepisy ustawowe, mogą zostać wykluczeni z udziału.
Po zamknięciu zgłoszeń wystawca zostanie poinformowany o przydzielonym stoisku. Jeżeli w toku planowania powierzchnia stoiska ulegnie zmianie, wówczas zmienia się także zawarta umowa w oparciu o dopuszczenie du udziału, chyba że wystawca zadeklaruje w terminie dwóch tygodni brak zgody.

3) Wyznaczenie stoiska wystawcy na targach:
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. wyznaczy wystawcy stoisko - o ile to możliwe - zgodnie z przynależnością zgłoszonych na targi przedmiotów do tematu targów lub wybranego punktu ciężkości targów. Określone w zgłoszeniu życzenia wystawcy co do stoiska nie uprawniają do przydzielenia danej powierzchni. Szczególne życzenia co do umiejscowienia stoiska, które zostaną uwzględnione wedle możliwości, nie są warunkiem uczestnictwa. Zakaz konkurencji jest dopuszczalny. W przypadku zaistnienia ważnego interesu uwarunkowanego szczególnymi okolicznościami stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przydzielonego wystawcy w późniejszym terminie oraz do przydzielenia mu stoiska innego niż opisanego w potwierdzeniu rezerwacji stoiska. Prawo to obejmuje także zmianę wielkości powierzchni wystawienniczej, zmiany lub zamknięcia wejść i wyjść na teren targów oraz do hal oraz dokonywanie innych zmian budowlanych. W tym przypadku wystawca jest uprawniony do pisemnego odstąpienia od umowy najmu w terminie tygodnia od otrzymania informacji o takiej zmianie, jeżeli w wyniku tej zmiany interesy wystawcy zostały naruszone w nadmierny sposób.
Jeżeli dana powierzchnia nie jest dostępna z przyczyn niezawinionych przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. , wówczas wystawca ma prawo do równoważnej powierzchni zastępczej albo do zwrotu ceny uczestnictwa. Roszczenie odszkodowania jest wykluczone.

4) Aranżacja i obsługa stoiska, regulacja sprzedaży i podrabianie produktów
a) Montaż, aranżacja i bezpieczeństwo stoiska targowego jest obowiązkiem wystawcy; należy przeprowadzić je z uwagi na zapewnienie przyjemnego wizerunku całości zgodnie z ogólnymi regułami i technicznymi wytycznymi stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. zastrzega sobie prawo do wydawania niezbędnych poleceń (np. ustawienie ścianek działowych stoiska, położenie podłogi). Zastrzega się wydanie dalszych warunków dotyczących aranżacji stoiska. Nie można oklejać, wbijać gwoździ itp., malować lub uszkadzać w inny sposób ścianek działowych stoiska, podłogi, ścian hali, filarów, urządzeń instalacyjnych i ochrony przeciwpożarowej oraz innych stałych komponentów budowlanych hali. Wystawca odpowiada za uszkodzenia; zostaną one doliczone do rachunku. Jeżeli w strefie stanowiska znajdują się filary oraz urządzenia instalacji oraz urządzenia przeciwpożarowe, to stanowią one element przydzielonej powierzchni stanowiska i muszą być w każdym czasie dostępne. Szczegóły dotyczące pokrycia podłogi i możliwości jego umocowania zawarte są w Wytycznych Technicznych.
Aranżacja i montaż przedmiotu wystawy musi następować w taki sposób, aby nie przeszkadzać sąsiedniej firmie eksponatami, powierzchniami reklamowymi i wystawianymi obiektami. Każde stoisko musi być tak zbudowane, zaaranżowane i obsługiwane, aby odwiedzający mieli już podchodząc wgląd w stoisko, bez konieczności wchodzenia na nie.
b) Podczas godzin otwarcia targów SAM 2020 stoisko musi być obsadzone wystarczającą liczbą personelu i być dostępne dla odwiedzających. Demontaż stoiska w trakcie godzin otwarcia jest zabroniony. W przypadku przedwczesnego opuszczenia targów bez zgody stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. naliczona zostanie jednorazowo zryczałtowana kara umowna w wysokości 500,00 euro. Nie wolno wchodzić na obce stoiska poza ustalonymi godzinami otwarcia targów bez zezwolenia właściciela stoiska. Obsługując stoisko należy przestrzegać przepisów ustawowych i wytycznych administracyjnych: prezentacje mogą być pokazywane tylko na powierzchni stoiska i muszą być tak umiejscowione, aby nie przeszkadzały ani wizualnie, ani akustycznie sąsiednim stoiskom oraz aby nie powodowały utrudnień na stoiskach i ciągach pieszych. W przypadku naruszenia tych zasad stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest upoważnione do tego, aby wedle swego uznania zabronić pokazywania przeszkadzających albo utrudniających prezentacji, zaś w przypadku ponownego naruszenia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku wystawca zwalnia stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. od roszczeń odszkodowawczych podnoszonych przez innych wystawców z powodu powstałych utrudnień.

5) Współwystawcy, inne uczestniczące przedsiębiorstwa
Nie wolno bez zgody stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. oddawać, wymieniać lub udostępniać w inny sposób wynajętego stoiska lub jego części za opłatą albo bez wynagrodzenia na rzecz osób trzecich; nie można na stoiskach reklamować firm, które nie są umieszczone w dopuszczeniu do udziału.
Wykorzystanie powierzchni stoiska przez kilka przedsiębiorstw jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy poza wystawcą, który jest stroną umowy najmu (główny wystawca), wszystkie reprezentowane tam przedsiębiorstwa zostały pisemnie zgłoszone i dopuszczone do udziału przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. Jako współwystawców należy zgłosić takie przedsiębiorstwa, które są reprezentowane na wynajętej przez głównego wystawcę powierzchni stoiska obok głównego wystawcy, mają tam swój personel i własne rzeczy przeznaczone do wystawienia. Za współwystawcę uznaje się także podmioty, które są ekonomicznie lub organizacyjnie blisko związane z głównym wystawcą. Dopuszczenie do udziału współwystawców musi również spełniać kryteria zawarte w warunkach udziału.

6) Warunki płatności
Umowa zostaje zawarta wraz z dopuszczeniem do udziału.
Jeżeli konieczna będzie zmiana zleceniodawcy na rachunku z powodów, za które stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. nie odpowiada, wówczas naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 20,00 euro (słownie: dwadzieścia euro).
W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczone zostaną odsetki za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych powyżej bazowej stopy procentowej, o czym mowa w §§ 288 II, 247 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB. Dodatkowo za każde upomnienie naliczana będzie opłata w wysokości 5,00 €. W przypadku niedotrzymania terminów płatności stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. może odstąpić od umowy i rozporządzić powierzchnią targową w inny sposób.

7) Zastrzeżenia, siła wyższa
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest uprawnione do zmiany terminu, skrócenia, całkowitego zamknięcia przez pewien czas albo do odwołania targów przy zaistnieniu ważnych powodów (np. strajk, siła wyższa). Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest także uprawnione do odstąpienia od realizacji targów zgodnie z zasadą słuszności i przy uwzględnieniu uzasadnionych interesów wystawców, jeżeli uzna ekonomiczną stabilność targów za niepewną. Wraz z odwołaniem imprezy przepadają wzajemne zobowiązania stron umowy; odwołanie nie uprawnia do roszczeń o zwrot już poniesionych nakładów lub o odszkodowanie. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. zwróci ewentualnie już otrzymane płatności od wystawcy z tytułu usług, które w chwili odwołania nie zostały jeszcze wykonane, jeżeli targi nie odbędą się z winy stowarzyszenia. W przypadku całkowitej lub częściowej zmiany terminu lub skrócenia umowę uznaje się za zawartą ze skutkiem dla zmienionego terminu, jeżeli wystawca nie cofnie na piśmie swej zgody w terminie dwóch tygodniu od otrzymania informacji o zmianie. Redukcja ustalonych cen jest wykluczona. Wykonanie wszystkichusług ofert targowej nastąpi w ramach posiadanych możliwości. Jeżeli stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. będzie musiało skrócić rozpoczętą imprezę w wyniku działania siły wyższej lub z powodów, za które stowarzyszenie to nie ponosi odpowiedzialności, wówczas wystawca nie ma prawa do zwrotu pełnej albo częściowej kwoty oraz do umożenia opłaty za uczestnictwo.

8) Wykluczenie odpowiedzialności
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. nie bierze na siebie obowiązku opieki na rzeczami i wyposażeniem przywiezionym na targi, proponuje jednak w ramach swej oferty targowej zawarcie ramowej umowy ubezpieczenia podczas targów na wypadek dających się ubezpieczyć zagrożeń, np. ogień, kradzież, kradzież kwalifikowana, pęknięcie albo przeciek, uszkodzenia w wyniku działania wody oraz szkody spowodowane w transporcie, co pozwoli ubezpieczyć się wystawcy na wypadek ewentualnych zdarzeń powstałych w toku targów. Formularz do zawarcia ubezpieczenia jest dostępny osobno na stronie internetowej. O szkodach należy pisemnie poinformować policję i agenta ubezpieczeniowego, w przypadku kradzieży, kradzieży kwalifikowanej lub ognia należy należy poinformować policję i kierownictwo wystawy w ciągu 24 godzin. Ekwiwalent za poniesione straty jest wykluczony, jeżeli wystawca odpowiada za opóźnione zgłoszenie szkody, co skutkuje tym, że ubezpieczenie stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. odrzuca pokrycie szkody.
W przypadkach tu nieuregulowanych odpowiedzialność stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest określona przepisami ustawowymi, jeżeli wystawca domaga się odszkodowania, które opiera się na działaniu umyślnym albo rażącym niedbalstwie wraz z działaniem umyślnym i rażącym niedbalstwem jego przedstawicieli lub osób działających w jego imieniu. Jeżeli stowarzyszeniu junge Wirtschaft Schwedt e.V. nie zarzuca się umyślnego naruszenia umowy oraz w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V., odpowiedzialność za odszkodowanie jest ograniczona do dającej się przewidzieć szkody. Powyższe obowiązuje bez uszczerbku dla odpowiedzialności z tytułu spowodowanego w sposób zawiniony uszkodzenia życia, ciała i zdrowia.
Jeżeli powyżej nie postanowiono inaczej, wyklucza się odpowiedzialność stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. Przepis ten obowiązuje bez względu na prawną naturę podnoszonego roszczenia oraz w szczególności także w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zawinionego działania przy zawarciu umowy, z tytułu naruszenia innych obowiązków lub w odniesieniu do roszczeń deliktowych z tytułu szkód rzeczowych albo innych szkód majątkowych, o których mowa w § 823 I II kodeksu cywilnego BGB. Prawo do zmniejszenia opłaty najmu obowiązuje tylko wtedy, gdy usunięcie wad przedmiotu najmu nie powiodło się albo gdy stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. pomimo udzielenia dodatkowego stosownego terminu nie podjęła próby usunięcia wad. Powyższe regulacje dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej stosuje się w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. w związku z udziałem wystawcy w targach.
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. zawarło ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na odpowiednią sumę na pokrycie odpowiedzialności ustawowej. Zastosowanie mają tu ogólne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (AHB). Ubezpieczenie pokrywa wyłącznie szkody wobec osób trzecich. Ochrona ubezpieczenia nie obejmuje również restauracji targowych oraz szczególnych imprez, które nie są organizowane przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. Wystawca sam jest zobowiązany do zapewniania sobie wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej. Wystawca odpowiada za szkody spowodowane działaniem osób trzecich na jego rzecz jak za własne przewinienia.
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane remontem targów, które skala nie przekracza powszechnych rozmiarów budowy, np. hałas budowlany, obciążenie kurzem i brudem w otoczeniu hali.

9) Reklama:
Wszelkiego rodzaju eksponaty, materiały drukowane i reklamowe wystawcy, które dotyczą jego własnej firmy, mogą być wystawiane tylko na wynajmowanym stanowisku. Nie wolno umieszczać ich w przejściach hali i na pozostałym terenie targów. W sprawie reklamy zewnętrznej oraz wszelkiego rodzaju działań sponsoringu odsyłamy do oferty usług targowych stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. Roznoszenie lub rozwożenie reklam na terenie targów oraz kolportowanie materiałów drukowanych i próbek, które nie jest realizowane w ramach usług świadczonych przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. , jest tak samo zabronione jak nagabywanie i wypytywanie odwiedzających poza stoiskiem.
Na targach dopuszczalne są tylko działania reklamowe wystawców, które nie naruszają obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o nieuczciwej konkurencji lub dobrych obyczajów. Reklama polityczna lub wypowiedzi polityczne są niedopuszczalne, chyba że wypowiedź polityczna należy do całości imprezy.
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest w przypadku reklamy lub wypowiedzi zakłócających porządek publiczny i ład wydarzenia uprawnione, ale nie zobowiązane, aby żądać zaniechania i/albo usunięcia zakłócenia. Jeżeli żądanie to nie zostanie spełnione, stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z ważnego powodu. Dodatkowo stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. ma prawo zabezpieczyć zakłócające materiały na czas trwania wydarzenia. Koszty usunięcia bezprawnie wykorzystanych lub umieszczonych materiałów reklamowych ponosi wystawca. Powyższe tyczy się także materiałów reklamowych, które mogą stać się powodem zakwestionowania, jak również bezprawnie prowadzonej reklamy.
Szczegóły dotyczące zezwolenia na optyczne, poruszające się lub akustyczne środki reklamowe i prezentacje produktów (np. przez głośniki, prezentacja filmu albo wideo) należy uzgodnić z teatrem Uckermärkischen Bühnen Schwedt .
Płatne zezwolenia na odtwarzanie wszelkiego rodzaju muzyki wystawca musi uzyskać od organizacji Gema. Zestawienie wszystkich opłat znajdą Państwo na www.gema.de/messen.
Należy przestrzegać przepisów w zakresie praw autorskich.

10) Przedwczesne zakończenie umowy:
Jeżeli po dokonaniu wiążącego zgłoszenia albo po zawarciu umowy wystawca bez powodu odstąpi w całości lub części od udziału w targach albo złoży wypowiedzenie umowy, przy czym stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. nie wyrazi na to zgody, wówczas wystawca jest w dalszym ciągu zobowiązany do zapłaty opłaty za udział w pełnej wysokości. Dodatkowo wystawca zostanie obciążony jednorazowym odszkodowaniem w wysokości 200,00 euro.
Jeżeli stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. wyrazi zgodę na wypowiedzenie umowy albo na odstąpienie albo gdy wypowiedzenie lub odstąpienie nastąpią z ważnego powodu, wystawca jest zobowiązany uiścić zryczałtowane odszkodowanie (ryczałt odszkodowawczy) w wysokości 25 % opłaty za udział netto celem pokrycia nakładów administracyjnych związanych z poszukiwaniem kolejnego wystawcy na to stanowisko.
Niezależnie od przysługującego prawa do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest uprawnione odstąpić od umowy najmu oraz od ewentualnych umów o wykonanie usług albo umowy te wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wystawca nie realizuje zobowiązań wynikających z umowy najmu, warunków udziału lub regulaminów uzupełniających pomimo ponownego wyznaczenia terminu. Prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przysługuje stowarzyszeniu junge Wirtschaft Schwedt e.V. również wtedy, gdy wystawca nie spełnia albo przestał spełniać przesłanki od zawarcia umowy, szczególnie gdy jego program produkcji zmienił się tak dalece, że nie można go już przypisać do palety produktów targów. Powyższe dotyczy także przypadku, gdy wystawca wstrzyma swe płatności albo gdy złożony został wniosek o otwarcie sądowego postępowania o ogłoszenie upadłości skierowane do majątku wystawcy albo odpowiedni wniosek zgodnie z prawem kraju siedziby alby gdy przedsiębiorstwo wystawcy znajduje się w likwidacji.
W przypadku wypowiedzenia umowy najmu powierzchni targowej z jednego z w/w powodów stowarzyszeniu junge Wirtschaft Schwedt e.V. przysługuje także ryczałt odszkodowawczy w wysokości 25 % opłaty za udział netto. W przypadku wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, które zostało złożone przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. na podtsawie zawinionego złamania umowy (np. niedozwolone przekazanie stanowiska targowego, naruszenia prawa ochrony, niesprzątanie, zaprzestanie niedozwolonej reklamy, terminowe uprzątnięcie stanowiska, nielegalne ustawienie stanowiska, przedwczesny demontaż stanowiska) stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest uprawnione zażądać od wystawcy kary umownej do 10.000 euro, której wysokość zostanie określona według zasad słuszności i w razie sporu prawnego poddana pod rozstrzygnięcie sądu krajowego. Jeżeli z naruszenia umowy wynikać będzie także prawo do odszkodowania, wówczas karę umowną należy zaliczyć na poczet roszczenia o odszkodowanie.

11) Fotografowanie i pozostałe utrwalanie obrazu
Wszelkiego rodzaju utrwalanie obrazu w celach komercyjnych, w szczególności fotografowanie i filmowanie, jest dozwolone w obrębie terenu targów. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. oraz za jego zgodą także prasa i telewizja są uprawnione do sporządzania fotografii, rysunków, nagrań filmowych i wideo z wydarzeń targowych, z konstrukcji wystawienniczych i stanowisk oraz z prezentowanych przedmiotów. Dotyczy to także bezpłatnego ich wykorzystywania do reklam i publikacji prasowych.

12) Odpady, sprzątnie i nadzór bezpieczeństwa
a) Istnieje możliwość usuwania odpadów do udostępnionych dla uczestników pojemników na śmieci znajdujących się na terenie targów.
b) Sprzątanie stoisk jest obowiązkiem każdorazowego wystawcy i musi zostać zakończone codziennie przed rozpoczęciem wydarzenia.
c) Pilnowanie terenu i obiektów targowych będzie miało miejsce od czwartku, 06.09.2020 od godziny 18. Podczas montażu i demontażu prowadzony będzie ogólny nadzór. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest uprawnione do podjęcia działań koniecznych dla nadzoru i kontroli. Ogólny monitornig nie obejme pilnowania własności wystawcy. Monitoring, który zabezpiecza stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V., nie ogranicza w szczególności wykluczenia odpowiedzialności za osoby i szkody rzeczowe.
Wystawca sam musi zapewnić pilnowanie swojej własności przez firmy ochroniarskie, przy czym mogą to być tylko firmy, które otrzymały zlecenie od stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. Przedmioty wartościowe i dające się łatwo usunąć powinny być zamykane przez wystawców, w szczególności na czas nocy.

13) Postanowienia uzupełniające
Elementem umowy najmu jest regulamin budynku teatru Uckermärkischen Bühnen Schwedt wraz z Wytycznymi Technicznymi i pozostałymi regulaminami, które wystawca otrzyma przed rozpoczęciem targów.
Wystawca będzie przestrzegać w trakcie trwania wydarzenia na terenie teatru Uckermärkischen Bühnen Schwedt obowiązujących w nim regulaminów.
Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest uprawnione do usunięcia przedmiotów pozostawionych przez wystawcę w czasie przeznaczonym na demontaż i na koszt tego wystawcy. Nie wymaga się przechowywania tych przedmiotów, mogą one zostać zatem zutylizowane. Za ogrzewanie, chłodzenie, wentylację i oświetlenie odpowiada wyłącznie stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. Wszelkie instalacje mogą być wykonywane tylko przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. lub upoważnione przez nie osoby trzecie. Na stoisku instalacje mogą być także wykonywane przez inne wyspecjalizowane firmy, których dane wystawca jest zobowiązany podać na żądanie stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. przed rozpoczęciem prac. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. jest uprawnione, ale nie zobowiązane do kontroli instalacji. Wystawca odpowiada za szkody spowodowane przez własne instalacje . Wystawca ponosi także odpowiedzialność za wszystkie szkody, które zostaną spowodowane niekontrolowanym poborem energii. Za utraty i szkody spowodowane zakłóceniem w dostawie energii stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. odpowiada tylko stosownie do § 6 ogólnych warunków zaopatrzenia w elektryczność (AVBELt), § 18 rozporządzenia o przyłączeniu do energii o niskim napięciu (NAV) oraz § 6 rozporządzenia o ogólnych warunkach zaopatrzenia w wodę (AVBWasserV).

14) Klauzura salwatoryjska:
Wszelkie roszczenia wystawcy skierowane przeciwko stowarzyszeniu junge Wirtschaft Schwedt e.V. należy zgłaszać na piśmie. Ulegają one przedawnieniu począwszy od zakończenia roku, w którym powstały, w terminie 12 miesięcy. Uzgodnienia, które różnią się od niniejszych warunków, wymagają formy pisemnej. Zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie z wykluczeniem CISG. Miejscem spełnienia świadczenia i miejscem właściwym do rozstrzygania sporów sądowych jest Schwedt. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. zastrzega sobie prawo dochodzenia własnych roszczeń przed sądem właściwym dla siedziby wystawcy. Jeżeli któreś z poszczególnych w/w postanowień lub warunków jest lub stanie się nieważne, to nie narusza to skuteczności pozosdtałych psotanowień i warunków. W miejsce powstałych luk regulacyjnych muszą zostać ustalone takie zapisy, które pozwolą zachować sens i cel niniejszej umowy.

V) Dokumenty zgłoszeniowe
Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie przy użyciu załączonego formularza i akceptując warunki udziału.
Zawarte w zgłoszeniach warunki i zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione. Szczególne życzenia co do określonego miejsca nie stanowią warunku udziału. Zgłoszenie jest wiążące.
Zgłoszenie staje się skuteczne wraz z wpłynięciem do stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. W celu automatycznego przetwarzania zgłoszenia podane informacje zostaną zapisane i przekazane celem realizacji umowy osobom trzecim. Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu zgłoszeń, zostaną uwzględnione tylko wtedy, gdy będzie dostepne miejsce.

VI) Ochrona danych
Ochrona sfery prywatnej klienta jest ważna dla stowarzyszenia junge Wirtschaft Schwedt e.V. Stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. pobiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe przestrzegając odpowiednich przepisów ustawowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawy o ochronie danych przesyłanych za pomocą telekomunikacji (TDDSG).
Dane osobowe są pobierane tylko w zakresie, jaki jest konieczny w celach organizacyjnych. W żadnym przypadku dane osobowe nie są sprzedawane lub przekazywane osobom trzecim z innych powodów. Podane przez wystawcę dane zostaną przekazane przez stowarzyszenie junge Wirtschaft Schwedt e.V. tylko wybranym usługodawcom wykonującym usługi towarzyszące targom. Dotyczy to także przesłania ofert towarzyszących targom, informacji przed i po targach, związanej z targami reklamy oraz w celu przekazania i aktualizacji naszej bazy danych wystawców w kraju i za granicą. Wystawca ma w każdym czasie prawo do informacji o zgromadzonych na jego temat danych, ich pochodzeniu i odbiorcvy oraz o celu ich przechowywania. Informacji o zapisanych danych udziela pełnomocnik ds. ochrony danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo odsyłamy do naszego regulaminu danych osobowych na naszej stronie www.go-sam.de

Stan
Luty 2020 r

springer 4

facebook.png

Folge uns auf Instagram